Gröna plantor står i tolv krukor. Bilden är tagen uppifrån.

En tillväxtresa för individ, samhälle och näringsliv. De senaste åren har mycket hänt i Boden. Internationella etableringar har blivit startskottet för en resa där nya näringar, energi, symbios och cirkulärt tänk är i fokus. Kreativitet och nytänkande utvecklar nu Boden i rask takt. Genom att utveckla strukturer och arbetssätt inom kommunen och gentemot personer i utanförskap, parallellt med utvecklingen av kommunens projekt för att tillvarata spillvärme från en dataserverhall för olika former av växthusodling kan ett helt nytt koncept utvecklas och en social innovation skapas. Växthuset blir en plats där grödor och människor kan växa.

I många kommuner runt om i Sverige har arbetsmarknadsfrågor tydligt kopplas ihop med frågor om försörjningsstöd och en tät samverkan i dessa frågor har byggts upp mellan arbetsmarknad- och socialförvaltning. Den typ av samverkan behöver Bodens kommun bli bättre på. Kunskap om samhällsekonomiska vinster som nås vid lyckade arbetsmarknadsinsatser behöver spridas. Kostnadskonsekvenser och vilka effekter som uppnås när en person i utanförskap kommer in och etablerar sig på arbetsmarknaden.

Likaså har utveckling- och näringslivsfrågor separerats från frågor som berör människor som av olika anledningar befinner sig i arbetslöshet och därmed ett utanförskap. Det vill projektet ändra på genom att möjliggöra för start av sociala företag. Boden behöver ta tillvara hela arbetskraftens potential för att möta den förestående demografiska utmaningen. I en framtid är det ohållbart att en stor del av kommunmedborgarna står utanför arbetsmarknaden. Fler arbetsplatser som tar hänsyn till individens svårigheter och anpassningar behöver skapas. Boden skall vara en plats som tillvaratar de resurser för samhället som alla människor kan vara, en plats där människor trivs därför att de är behövda.

Målbeskrivning

Vi på Bodens kommun har tillvaratagit alla olika slags resurser, såväl mänskliga som ekonomiska, ökat självförsörjningen och synliggjort socioekonomiska effekter. Detta har lett till social innovation med minskat utanförskap, förbättrad livskvalitet, minskade samhällskostnader och ett stort arbetskraftsutbud som säkrat arbetsgivarnas kompetensförsörjning och den regionala tillväxten. Ett paradigmskifte har uppnåtts med förändrat ”mindset” där en lyckad arbetsmarknadsåtgärd och/eller socialt företagande uppvärderats och är likställt annan näringslivsetablering. 

Projektets målgrupp är personer:

  • 16 – 20 år som valt att avsluta eller ej påbörja gymnasiestudier 
  • med försörjningsstöd 20 – 64 år.
  • i långvarig arbetslöshet 
  • i långvarig sjukskrivning  
  • med utländsk bakgrund

Projektledare, Helena Löfgren

[email protected]

Växtzon Oändlig

Tack för ditt meddelande

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två arbetsdagar.